Denmark Sweden Norway  Genzyme Danmark HomeKontaktGenzyme Corporate Home
OM OS
BEHANDLINGSOMRÅDER
Genzyme


Terms and Conditions of Use

Det glæder Genzyme A/S at kunne præsentere Dem for dette website (”websitet”) og dets indhold til generel information. De bedes læse disse Vilkår og betingelser for brug af vores website nøje igennem. Ved brug af vores website accepterer De disse Vilkår uden begrænsning eller forbehold. Hvis De ikke accepterer disse Vilkår, bedes De undlade at bruge websitet. Vi forbeholder os ret til at revidere og ændre disse Vilkår eller nogen del heraf til enhver tid uden varsel ved at opdatere denne side. De er bundet af enhver ændring og bør jævnligt besøge denne side for at gennemgå de aktuelle Vilkår, der gælder for Deres brug af sitet.

Brug af materiale og immaterielle rettigheder

Alt indhold på websitet er ophavsretligt beskyttet. De må ikke kopiere websitets indhold undtagen i forbindelse med private ikke-erhvervsmæssige formål, hvor alle ophavsretlige eller andre ejendomsretlige meddelelser bevares, og herefter må indholdet ikke genkopieres, reproduceres eller på anden måde videredistribueres. Medmindre det udtrykkeligt fremgår af ovenstående, eller det er tilladt i henhold til ufravigelig dansk lovgivning, må De ikke i øvrigt kopiere, fremvise, downloade, distribuere, ændre, reproducere, genudgive eller videresende oplysninger, tekst eller dokumenter, der er indeholdt på dette website eller nogen del heraf i noget elektronisk medium eller i papirform, eller skabe afledte værker, der er baseret på billeder, tekst eller dokumenter, uden Genzymes udtrykkelige skriftlige samtykke. Intet af indholdet heri skal fortolkes som om det implicit afskærer indsigelser eller i øvrigt giver en licens eller rettighed i henhold til noget patent eller varemærke tilhørende Genzyme, dets tilknyttede selskaber eller tredjemand. Genzyme forbyder brug af ethvert af Genzymes varemærker eller tilhørende grafik som et "hot link" til enhver hjemmeside, medmindre dette er godkendt af Genzyme.

Alle produktnavne, uanset om de optræder med store bogstaver eller med et varemærkesymbol, er varemærker tilhørende Genzyme, dets tilknyttede selskaber, søsterselskaber eller licensgivere eller joint venture-partnere, medmindre andet er angivet. Brug eller misbrug af disse varemærker eller andet materiale, medmindre det tillades heri, forbydes udtrykkeligt og kan være en overtrædelse af f.eks. ophavsretslovgivningen, varemærkelovgivningen og/eller markedsføringsloven.

Links til eksterne hjemmesider

Vi har opgivet links til visse eksterne hjemmesider som en hjælp. Vi hverken godkender, tiltræder eller accepterer noget af indholdet på disse sider eller den pågældende tredjemands produkter eller ydelser ved at linke dertil. Vi gennemgår ikke og kontrollerer ikke indholdet af eksterne sider, og indholdet er ikke en del af vores website. Vi frasiger os udtrykkeligt ethvert ansvar for indholdet af eksterne sider, der er forbundet til vores website gennem links, eller den pågældende tredjemands produkter eller ydelser. Vi fremsætter ingen erklæringer om indholdet eller nøjagtigheden af materiale på eksterne websites eller tredjemands produkter eller ydelser. Vi opfordrer Dem til at udøve Deres eget skøn, når De benytter eksterne sider, der er linket til vores website.

Fremadrettede udsagn

Vores website kan indeholde fremadrettede udsagn, herunder udsagn vedrørende Genzymes fremtidige økonomiske resultater og strategi. Disse udsagn er behæftet med risici og usikkerhedsmomenter, der kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra det i disse fremadrettede udsagn forventede. Fremadrettede udsagn gælder kun pr. den dato, de fremsættes første gang, medmindre der er angivet en anden dato. Vi advarer Dem om ikke at henholde Dem væsentligt til de fremadrettede udsagn, og vi forpligter os ikke til at opdatere eller revidere udsagnene.

Garanti- og ansvarsfraskrivelse og fraskrivelse af erstatning for følgeskader

Websitet og materialet er alene beregnet til oplysning. De erstatter ikke egentlig lægebehandling. Personer, der har brug for en diagnose eller behandling, eller som har konkrete spørgsmål vedrørende deres tilstand eller behandling, opfordres til at kontakte deres læge.

I vores bestræbelser på at bistå patienter med at identificere lægelige ressourcer har vi indgået kontrakter med visse sundhedsinstitutioner, der anser sig selv for at have ekspertise inden for forskning, diagnosticering og behandling af visse sygdomme eller helbredsmæssige tilstande. Disse eksterne parter kan være nævnt på dette website, og websitet kan linke til disse eksterne hjemmesider. Genzyme giver ingen garantier eller fremsætter nogen erklæringer og frasiger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for den information eller behandling, som De måtte modtage fra anførte sundhedsudbydere.

Med hensyn til receptpligtige lægemidler og andre medikamenter og behandlinger rådes den læge, der ordinerer det pågældende lægemiddel, til at kontrollere indlægssedlen, der følger med hvert lægemiddel, for at verificere anvendelsesforhold og identificere ændringer i dosering eller kontraindikationer, særligt hvis det stof, der skal indgives, er nyt, sjældent benyttes eller dækker et snævert terapeutisk område. Materialet udgør ikke lægelig rådgivning, og brugere af websitet opfordres til at konsultere deres egen læge med eventuelle lægemiddel- eller sundhedsrelaterede spørgsmål, de måtte have.

Materialet kan indeholde unøjagtigheder eller trykfejl. Genzyme fremsætter ingen erklæringer om nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden eller betimeligheden af materialet eller om de resultater, der kan opnås ved anvendelse af dette website eller materialet. Deres brug af websitet og materialet sker på egen risiko. Der kan og vil til enhver tid ske ændringer af websitet og materialet.

Genzyme indestår ikke for, at websitet fungerer fejlfrit, eller at websitet og dets server er fri for computervirus og andre skadelige elementer. Hvis Deres brug af websitet eller materialet medfører behov for service eller udskiftning af udstyr eller data, er Genzyme ikke ansvarlig for disse omkostninger.

Websitet og materialet leveres, som det er og forefindes, uden udtrykkelige eller underforståede garantier af nogen art. Genzyme og dets leverandører frasiger sig, i det omfang lovgivningen tillader det, alle udtrykkelige og underforståede garantier, herunder garantier for kurans, ikke-krænkelse af tredjemands rettigheder samt brugbarhed. Genzyme og dets leverandører indestår ikke for nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden eller betimeligheden af materialet, serviceydelser, softwaretekst, grafik og links.

Bestilte produkter

Bestilling, køb og/eller salg af produkter fra Genzyme, dets tilknyttede selskaber og/eller disses leverandører er underlagt de vilkår og betingelser, der er indeholdt i den gældende købsordre eller skriftlige aftale mellem parterne.

Skadesløsholdelse

De accepterer at forsvare, godtgøre og skadesløsholde Genzyme, dets tilknyttede selskaber, ledende medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og agenter fra og mod enhver fordring, ethvert søgsmål eller krav, herunder men ikke begrænset til, rimelige advokat- og revisionshonorarer, der påstås eller følger af Deres brug af materialet (herunder software) i henhold til disse Vilkår eller Deres misligholdelse af disse Vilkår og betingelser for brug. Genzyme skal straks give Dem meddelelse om et sådant krav, søgsmål eller proces og skal bistå Dem, for Deres regning, i forsvaret af et sådant krav, søgsmål eller proces.

Oplysninger

Alle identificerbare personoplysninger i elektroniske henvendelser til dette website reguleres af Genzymes Privacy Policy. Genzyme er berettiget til frit at anvende eller kopiere alle øvrige oplysninger i sådanne henvendelser, herunder eventuelle ideer, opfindelser, koncepter, teknikker eller knowhow, der oplyses deri, til ethvert formål, herunder videregivelse til tredjemand og/eller udvikling, fremstilling og/eller markedsføring af produkter eller ydelser. I nogle jurisdiktioner kan en sådan klausul være helt eller delvis ugyldig. De vil således muligvis ikke være underlagt denne klausul. Som bruger af websitet er De ansvarlig for nøjagtigheden af de oplysninger, De videregiver til os.

Ugyldig, hvor der er forbud

Dette website og dets indhold er beregnet til at overholde love og forskrifter i Danmark. Selv om brugere uden for Danmark har adgang til oplysningerne på dette website, er oplysningerne på websitet vedrørende Genzymes produkter og ydelser alene beregnet til brug for personer bosiddende i Danmark. Andre lande kan have lovgivning, myndighedskrav og en lægelig praksis, der adskiller sig fra de danske. Dette website linker til andre sider, der er udarbejdet af Genzymes forskellige driftsenheder og datterselskaber, hvoraf nogle ligger uden for Danmark. Disse sider kan indeholde oplysninger, der alene er relevante for det særlige oprindelsesland, og linket betyder ikke, at det pågældende produkt kan fås i Deres land. Genzyme forbeholder sig ret til at begrænse levering af vores produkter eller ydelser til enhver person, ethvert geografisk område eller jurisdiktion og/eller at begrænse mængden eller produkter eller ydelser, vi leverer. Et tilbud på et produkt eller en ydelse, der gives på dette website er ugyldig, såfremt det er forbudt. Indholdet af websitet skal ikke forstås som en reklame for et produkt eller for anvendelsen af et produkt, som ikke er tilladt i henhold til lovgivning eller forskrifter i Deres land.

Lovvalg og værneting

Vores website drives fra Danmark. Disse Vilkår og betingelser for brug reguleres af og fortolkes i henhold til dansk ret uden hensyn til danske privatretlige regler. Enhver tvist, som skyldes eller vedrører disse vilkår, er undergivet domstolenes enekompetence i København, Danmark, uanset en persons ret til at indbringe enhver tvist for retten i det land, hvor vedkommende normalt er bosiddende.

Vilkårenes uafhængighed

Hvis en bestemmelse i disse Vilkår og betingelser for brug kendes ugyldig eller uden retskraft af nogen kompetent domstol, bevarer de andre bestemmelser i disse Vilkår og betingelser for brug deres fulde gyldighed. Enhver bestemmelse i disse Vilkår og betingelser for brug, der kun kendes delvis ugyldig eller delvis uden retskraft, bevarer sin fulde gyldighed i det omfang, den ikke kendes ugyldig og uden retskraft. En sådan bestemmelse skal erstattes af en gyldig og retskraftig bestemmelse, som så vidt muligt opfylder de samme økonomiske, forretningsmæssige eller andre formål, som den bestemmelse, der er ugyldig eller uden retskraft.

Aftalens helhed

Genzyme A/S (”Genzyme”) respekterer privatlivets fred og værdsætter kunders, samarbejdspartneres, patienters og medarbejderes fortrolighed.

Denne Privacy Policy og Meddelelse om oplysningspraksis beskriver Genzymes praksis vedrørende indsamling, brug og videregivelse af oplysninger, som De måtte videregive til Genzyme gennem denne side. De bedes læse hele politikken, før De bruger dette website eller sender oplysninger til Genzyme gennem det.

Når De bruger websitet og sender oplysninger gennem det til Genzyme, accepterer De vilkårene i Genzymes Privacy Policy og Meddelelse om oplysningspraksis, der er anført nedenfor.

Disse Vilkår blev senest opdateret: 4/7/2008

 

Terms and Conditions Privacy Policy © 2008 Genzyme. All Rights Reserved. Webmaster