Genzyme Sverige HomeKontaktGenzyme Corporate Home
OM OSS
BEHANDLINGSOMRÅDEN
PRODUKTER
Genzyme


Terms and Conditions of Use

Genzyme AB har nöjet att tillhandahålla denna webbplats (“webbplats”) och dess innehåll i allmänt informationssyfte. Vi ber dig noggrant läsa igenom nedanstående bestämmelser och villkor som gäller för användningen av vår webbplats. Genom att använda vår webbplats accepterar du dessa bestämmelser och villkor utan begränsning eller förbehåll. Om du inte accepterar dessa bestämmelser och villkor ber vi dig att inte använda vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och utan meddelande i förväg revidera och ändra dessa bestämmelser och villkor eller del därav genom att uppdatera denna publicering. Du är bunden av sådana eventuella ändringar och du bör med jämna mellanrum besöka denna sida för att läsa igenom de aktuella bestämmelser och villkor som gäller för din användning av vår webbplats.

Användning av material och immateriella rättigheter

Allt innehåll på denna webbplats är upphovsrättsskyddat. Du har inte rätt att kopiera innehållet på denna webbplats annat än för privata, icke-kommersiella ändamål och i sådant fall skall alla upphovsrättsmeddelanden och andra äganderättsmeddelanden finnas kvar och innehållet får därefter inte återkopieras, reproduceras eller på annat sätt vidaredistribueras. Med undantag av vad som uttryckligen anges ovan eller som medges enligt tvingande svensk lag har du inte rätt att på annat sätt kopiera, visa, ladda ner, distribuera, modifiera, reproducera, återpublicera eller vidareöverföra information, text eller dokument som finns på denna webbplats eller någon del därav via något elektroniskt medium eller på papper, eller skapa någon bearbetning baserad på sådana bilder, text eller dokument, utan Genzymes uttryckliga skriftliga tillåtelse. Ingenting häri skall tolkas som att det underförstått eller på annat sätt berättigar till någon som helst licens eller rättighet under något patent eller varumärke som tillhör Genzyme, dess närstående bolag eller någon tredje part. Genzyme förbjuder användning av varumärke, eller annan grafik, tillhörandes Genzyme, såsom ”hot link” till webbplatser om detta inte har godkänts av Genzyme.

Om annat inte anges är alla produktnamn, vare sig de visas i stor skrift eller med varumärkessymbolen, varumärken som tillhör Genzyme, dess närstående bolag, relaterade bolag eller dess licensinnehavare eller joint venture-partners. Med undantag av vad som medges häri är all användning eller missbruk av dessa varumärken eller annat material uttryckligen förbjudet och kan strida mot t.ex. upphovsrättslagar, varumärkeslagar och/eller marknadsföringslagar.

Länkar till webbplatser som tillhör tredje part

Som en bekvämlighet har vi tillhandahållit länkar till vissa webbplatser som tillhör tredje part. Tillhandahållandet av dessa länkar innebär inte att vi godkänner, bekräftar eller accepterar innehållet på de länkade webbplatserna eller den tredje partens produkter eller tjänster. Vi genomför ingen granskning eller kontroll av innehållet på webbplatser som tillhör tredje part och sådant innehåll är inte del av vår webbplats. Vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för innehållet på de webbplatser som tillhör tredje part och som är länkade till vår webbplats eller sådan tredje parts produkter eller tjänster. Vi lämnar inga utfästelser angående innehållet i eller korrektheten av material på webbplatser som tillhör tredje part eller tredje parters produkter eller tjänster. Vi uppmanar dig att använda ditt omdöme när du går in på de webbplatser som tillhör tredje part och som är länkade till vår webbplats.

Framtidsinriktade uttalanden

Vår webbplats kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, t.ex. uttalanden om Genzymes framtida finansiella resultat och strategi. Sådana uttalanden är föremål för risker och osäkerheter som kan leda till att de faktiska resultaten i väsentlig grad skiljer sig från de som framställs i dessa framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktade uttalanden gäller endast förhållandena per det datum som uttalandet görs såvida något annat datum inte anges. Vi råder dig att inte hysa överdriven tillit till framtidsinriktade uttalanden och vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera eller ändra sådana uttalanden.

Friskrivning från garantier, ansvar och följdskador

Denna webbplats och materialet häri är endast avsedda för upplysning. De ersätter inte faktisk medicinsk vård. Personer som behöver diagnos eller behandling, eller som har specifika frågor angående sitt tillstånd eller sin vård, uppmanas att kontakta sin vårdgivare.

För att hjälpa patienter identifiera medicinska resurser har vi avtal med vissa hälso- och sjukvårdsinstitutioner som anser sig ha expertkunskaper när det gäller forskning, diagnos och behandling av specifika sjukdomar eller hälsotillstånd. Sådana tredje parter kan nämnas på denna webbplats och denna webbplats kan tillhandahålla en länk till webbplatser som tillhör sådan tredje part. Genzyme lämnar inga garantier eller utfästelser avseende, och friskriver sig uttryckligen från allt ansvar för, information eller behandling som du kan komma att få från listade vårdgivare.

Vad gäller receptbelagda läkemedel och annan medicinering och terapier bör den läkare som föreskriver läkemedlet kontrollera den bipacksedel som medföljer varje läkemedel för att verifiera användningsförhållanden och identifiera eventuella förändringar av dosschema eller kontraindikationer, i synnerhet om det medel som skall tilldelas är nytt, sällan använt eller har en smal terapeutisk bredd. Materialet utgör inte medicinska råd och användare av webbplatsen uppmanas att rådfråga sina läkare om de har hälso- och sjukvårdsrelaterade frågor eller frågor om läkemedel.

Materialet kan innehålla felaktigheter eller tryckfel. Genzyme lämnar inga utfästelser om materialets korrekthet, tillförlitlighet, fullständighet eller rättidighet och inte heller om vilka resultat som kan uppnås genom att använda denna webbplats eller materialet. Du använder webbplatsen och materialet på egen risk. Ändringar kan och kommer att göras på webbplatsen och i materialet och kan ske när som helst.

Genzyme garanterar inte att webbplatsen kommer att fungera felfritt eller att webbplatsen och dess server är fria från datorvirus och andra skadliga program. Om din användning av webbplatsen eller materialet leder till att du behöver serva eller byta ut utrustning eller data, ansvarar Genzyme inte för sådana kostnader.

Webbplatsen och materialet tillhandahålls “i befintligt skick” utan några uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag. I den omfattning det tillåts enligt lag friskriver sig Genzyme och dess leverantörer från alla uttryckliga och underförstådda garantier, inklusive garantier avseende säljbarhet, icke intrång i tredje parters rättigheter och lämplighet för visst ändamål. Genzyme och dess leverantörer lämnar inga garantier avseende korrektheten, tillförlitligheten, fullständigheten eller rättidigheten i material, tjänster, programvarutext, grafik eller länkar.

Beställda produkter

Vid beställning, köp och/eller försäljning av produkter från Genzyme, dess närstående bolag och/eller deras leverantörer, gäller de bestämmelser och villkor som anges i tillämplig inköpsorder eller i skriftligt avtal mellan parterna.

Gottgörelse

Du accepterar att försvara, gottgöra och hålla Genzyme, dess närstående bolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och ombud skadeslösa mot alla krav, rättstvister och rättsanspråk, inklusive utan begränsning rimliga juridiska kostnader och redovisningskostnader, som påstås härröra från eller som härrör från din användning av materialet (inklusive programvara) enligt dessa bestämmelser och villkor eller ditt brott mot dessa bestämmelser och villkor. Genzyme skall omedelbart underrätta dig om sådana eventuella krav, processer eller förfaranden och Genzyme skall, på din bekostnad, bistå vid försvaret mot sådana eventuella krav, processer eller förfaranden.

Information

All personligt identifierbar information i elektroniska kommunikationer till denna webbplats regleras av Genzymes Privacy Policy. Genzyme skall vara fri att använda eller kopiera all annan information som finns i sådana kommunikationer, inklusive idéer, uppfinningar, koncept, tekniker eller know-how som yppas däri, för vilket ändamål som helst, inklusive yppande till tredje parter och/eller utveckling, tillverkning och/eller marknadsföring av produkter eller tjänster. I vissa jurisdiktioner kan ett sådant förbehåll vara helt eller delvis ogiltigt. Förbehållet gäller därför kanske inte för dig.

Som användare av denna webbplats ansvarar du för att den information du ger oss är korrekt.

Ogiltig vid förbud

Avsikten är att denna webbplats och dess innehåll skall följa de lagar och förordningar som gäller i Sverige. Informationen på denna webbplats är tillgänglig för användare utanför Sverige men den information som finns på webbplatsen som avser Genzymes produkter och tjänster är endast avsedd att användas av personer bosatta i Sverige. Andra länder kan ha lagar, tillsynskrav och medicinsk praxis som skiljer sig från förhållandena i Sverige. Denna webbplats länkar till andra webbplatser skapade av Genzymes olika divisioner och dotterbolag, varav några finns utanför Sverige. Dessa webbplatser kan ha information som endast gäller för det specifika ursprungslandet och länken innebär inte att en sådan produkt finns att tillgå i ditt land. Genzyme förbehåller sig rätten att begränsa tillhandahållandet av våra produkter och tjänster till personer, geografiska områden eller jurisdiktioner och/eller att begränsa kvantiteten av de produkter och tjänster vi tillhandahåller. Eventuellt erbjudande om produkt eller tjänst som lämnas på denna webbplats är ogiltigt om det är förbjudet. Innehållet på webbplatsen skall inte uppfattas som reklam för någon produkt eller användning av någon produkt, som inte är tillåten enligt de lagar och förordningar som gäller i ditt land.
Val av lag och jurisdiktion

Vår webbplats drivs från Danmark. Dessa bestämmelser och användningsvillkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige utan beaktande av eventuella bestämmelser om lagkonflikter som kan finnas däri. Tvist som uppstår till följd av eller som hänför sig till dessa bestämmelser och villkor skall vara underkastad den exklusiva jurisdiktionen av domstolarna i Köpenhamn, Danmark, dock med beaktande av den tvingande rätt individer kan ha att få en talan prövad i domstol i det land där individen normalt är bosatt.

Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Om en behörig domstol skulle finna att någon bestämmelse i dessa bestämmelser och användningsvillkor är ogiltig eller overkställbar skall övriga bestämmelser i dessa bestämmelser och användningsvillkor fortsätta att gälla fullt ut. Bestämmelse i dessa bestämmelser och användningsvillkor som anses vara ogiltig eller overkställbar endast delvis eller till viss grad skall fortsätta att gälla fullt ut i den del den inte anses vara ogiltig eller overkställbar. Sådan bestämmelse skall ersättas av en giltig och verkställbar bestämmelse som, i största möjliga utsträckning, skall uppfylla de ekonomiska, affärsmässiga och andra ändamål som avsågs i den ogiltiga eller overkställbara bestämmelsen.

Integritet


Genzyme AB (“Genzyme”) respekterar människors integritet och sätter värde på det förtroende som visas av företagets kunder, partners, patienter och anställda.
Integritetspolicy och meddelande om informationspraxis nedan beskriver Genzymes praxis vad gäller insamling, användning och yppande av information som du kan komma att lämna via denna webbplats. Vi ber dig läsa igenom hela integritetspolicyn innan du använder denna webbplats eller lämnar information till Genzyme via denna webbplats.
Genom att använda denna webbplats och varje gång du lämnar information via denna webbplats till Genzyme samtycker du till bestämmelserna i Genzymes Integritetspolicy och meddelande om informationspraxis som du finner nedan.

Dessa bestämmelser och villkor uppdaterades senast: 2008/10/16.

 

Lindhagensgatan 120, 112 51 Stockholm - Tel: +46 (0)8 634 50 00
  © 2008 Genzyme. All Rights Reserved. Webmaster