Genzyme Norge HomeKontaktGenzyme Corporate Home
OM OSS
BEHANDLINGSOMRÅDER
PRODUKTER
Genzyme


Terms and Conditions of Use

Genzyme A/S er glad for å kunne tilby deg dette nettstedet (“nettsted”) og innholdet til generelle informasjonsformål. Vi ber deg lese nøye gjennom vilkårene og betingelsene som omhandler bruk av nettstedet. Ved å bruke nettstedet godtar du disse vilkårene og betingelsene uten begrensninger eller forbehold. Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, ber vi deg om å ikke bruke nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å revidere og endre disse vilkårene og betingelsene eller deler av dem når som helst. Informasjon om endringer vil bli publisert på nettstedet. Du er bundet av eventuelle revideringer ved å bruke nettstedet etter at slik informasjon er publisert.

Bruk av materiale og immateriell eiendomsrett

Alt innhold på nettstedet er opphavsrettslig beskyttet. Det er ikke tillatt å kopiere innholdet på nettstedet, med mindre det er til private, ikke-kommersielle formål der all opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter bevares, og deretter er det ikke tillatt å kopiere på ny, reprodusere eller på andre måter videredistribuere innholdet så fremt det ikke er uttrykkelig tillatt i henhold til ufravikelig norsk lov. Med mindre det uttrykkelig fremgår av ovenstående, eller er tillatt i henhold til ufravikelig norsk lovgivning, er det for øvrig ikke tillatt å kopiere, vise, laste ned, distribuere, modifisere, reprodusere, gjenutgi eller videresende opplysninger, tekst eller dokumenter som finnes på nettstedet eller noen deler derav i elektroniske medier eller i papirform eller skape utledet arbeid basert på slike bilder, tekst eller dokumenter uten Genzymes uttrykkelige, skriftlige samtykke. Ingenting av innholdet i dette skal fortolkes som tildeling, ved implikasjon, ved berettiget antakelse eller på andre måter, som en lisens eller rettighet i henhold til noe patent eller varemerke som tilhører Genzyme, datterselskapene eller tredjepart. Genzyme tillater ikke bruk av Genzymes varemerker eller tilknyttede symboler som en "hot link" til nettsteder, med mindre det er godkjent av Genzyme.

Alle produktnavn, uansett om de vises med stor skrift eller med varemerkesymbolet, er varemerker som tilhører Genzyme, datterselskapene, søsterselskapene, lisensgiverne eller joint venture-partnerne, med mindre annet er angitt. Bruk eller misbruk av disse varemerkene eller annet materiale, med mindre det tillates heri, er uttrykkelig forbudt og kan være overtredelse av f.eks. opphavsrettslovgivningen, varemerkeloven og/eller markedsføringsloven.

Lenker til eksterne nettsteder

Vi har lagt ut lenker til enkelte eksterne nettsteder som en hjelp. Vi verken godkjenner, tiltrer eller aksepterer noe av innholdet på disse nettstedene eller den aktuelle tredjeparts produkter eller tjenester ved å legge ut disse lenkene. Vi verken gjennomgår eller kontrollerer innholdet på eksterne nettsteder, og innholdet er ikke en del av nettstedet vårt. Vi frasier oss uttrykkelig ethvert ansvar for innholdet på eksterne nettsteder, som er koblet til nettstedet vårt, eller den aktuelle tredjeparts produkter eller tjenester. Vi gir ingen erklæringer om innholdet eller nøyaktigheten av materiale på eksterne nettsteder eller tredjeparts produkter eller tjenester. Vi oppfordrer deg til å bruke skjønn når du går inn på eksterne nettsteder som er koblet til nettstedet vårt.

Fremadrettede uttalelser

Nettstedet vårt kan inneholde fremadrettede uttalelser, inkludert uttalelser vedrørende Genzymes fremtidige økonomiske resultater og strategi. Disse uttalelsene er gjenstand for risikoer og usikre momenter som kan medføre at de faktiske resultatene avviker vesentlig fra det som var forventet i disse fremadrettede uttalelsene. Fremadrettede uttalelser gjelder kun pr. den dato de fremsettes for første gang, hvis ikke det er angitt annen dato. Vi advarer deg mot å sette all din lit til de fremadrettede uttalelsene, og vi forplikter oss ikke til å oppdatere eller revidere uttalelsene.

Garanti- og ansvarsfraskrivelse og fraskrivelse av erstatning for følgeskader

Nettstedet og materialet er kun beregnet til opplysningsformål. De erstatter ikke reell legebehandling. Personer som har bruk for en diagnose eller behandling eller som har konkrete spørsmål vedrørende tilstand eller behandling, oppfordres til å kontakte legen sin.

I vår innsats for å bistå pasienter med å finne medisinske ressurser har vi inngått kontrakter med enkelte helsesentre som anser seg selv for å ha ekspertise innen forskning, diagnostisering og behandling av bestemte sykdommer eller helsetilstander. Disse tredjepartene kan være nevnt på dette nettstedet, og nettstedet kan ha lenker til deres nettsider. Genzyme gir ingen garantier eller fremsetter noen erklæringer og frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for den informasjonen eller behandlingen du kan få fra oppførte leverandører av helsetjenester.

Med hensyn til reseptbelagte legemidler og andre medikamenter og behandlinger rådes legen som skriver ut resept på det gjeldende legemiddelet til å kontrollere pakningsvedlegget som følger med hvert legemiddel for å bekrefte bruksvilkår og identifisere endringer i dosering eller kontraindikasjoner, særlig hvis medisinen som skal gis er ny, lite brukt eller dekker et snevert terapeutisk område. Materialet utgjør ikke medisinsk rådgivning, og brukere av nettstedet oppfordres til å konsultere sin egen lege med eventuelle legemiddel- eller helserelaterte spørsmål de måtte ha.

Materialet kan inneholde unøyaktigheter eller trykkfeil. Genzyme fremsetter ingen erklæringer om nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller aktualiteten av materialet eller om resultatene som kan oppnås ved bruk av nettstedet eller materialet. Bruk av nettstedet og materialet skjer på egen risiko. Det kan og vil til enhver tid forekomme endringer av nettstedet og materialet.

Genzyme garanterer ikke at nettstedet fungerer feilfritt, eller at nettstedet og serveren er fri for datamaskinvirus og andre skadelige elementer. Hvis bruk av nettstedet eller materialet medfører behov for service eller utskiftning av utstyr eller data, er Genzyme ikke ansvarlig for disse kostnadene.

Nettstedet og materialet leveres som forevist uten uttrykkelige eller underforståtte garantier av noe slag. Genzyme og leverandørene frasier seg, i det omfang lovgivningen tillater det, alle uttrykkelige og underforståtte garantier, herunder garantier for omsettelighet, ikke-krenkelse av tredjeparts rettigheter samt brukbarhet. Genzyme og leverandørene innestår ikke for nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller aktualiteten av materialet, tjenester, programvaretekst, grafikk og lenker.

Bestilte produkter

Bestilling, kjøp og/eller salg av produkter fra Genzyme, datterselskapene og/eller leverandørene er underlagt vilkårene og betingelsene som står i gjeldende kjøpsordre eller skriftlig avtale mellom partene.

Skadesløshet

Du samtykker i å beskytte, godtgjøre og holde Genzyme, datterselskapene, styremedlemmer, direktører, ansatte og forhandlere skadesløse fra og mot enhver fordring, ethvert søksmål eller krav, herunder, men ikke begrenset til, rimelige advokat- og revisjonshonorarer, som påstås eller følger av bruk av materialet (herunder programvare) i henhold til disse vilkårene eller ditt mislighold av disse vilkårene og betingelsene for bruk. Genzyme skal umiddelbart gi deg beskjed om et slikt krav, søksmål eller prosess og skal bistå deg, for din regning, i forsvaret av et slikt krav, søksmål eller prosess.

Opplysninger

Alle identifiserbare personopplysninger i elektroniske henvendelser til dette nettstedet reguleres av Genzymes retningslinjer for personvern. Genzyme står fritt til å bruke eller kopiere alle øvrige opplysninger i slike henvendelser, herunder eventuelle ideer, oppfinnelser, konsepter, teknikker eller kunnskap, til ethvert formål, herunder utlevering til tredjeparter og/eller utvikling, produksjon og/eller markedsføring av produkter eller tjenester. I noen jurisdiksjoner kan en slik bestemmelse være helt eller delvis ugyldig. Det er derfor mulig at bestemmelsen ikke gjelder for deg.

Som bruker av nettstedet er du ansvarlig for nøyaktigheten av opplysningene du gir til oss.

Ugyldig der det er forbud

Dette nettstedet og innholdet har til hensikt å følge lover og forskrifter i Norge. Selv om brukere utenfor Norge har adgang til opplysningene på dette nettstedet, er opplysningene på nettstedet vedrørende Genzymes produkter og tjenester kun beregnet til bruk for personer som er bosatt i Norge. Andre land kan ha lover, myndighetskrav og medisinsk praksis som avviker fra de norske. Dette nettstedet lenker til andre sider som er utarbeidet av Genzymes forskjellige driftsenheter og datterselskaper, hvorav noen er utenfor Norge. Disse sidene kan inneholde opplysninger som kun er relevante for det bestemte opprinnelseslandet, og lenken betyr ikke at det aktuelle produktet er tilgjengelig i ditt land. Genzyme forbeholder seg retten til å begrense levering av produktene og tjenestene våre til enhver person, ethvert geografisk område eller jurisdiksjon og/eller å begrense mengden eller produkter eller tjenester vi tilbyr. Et tilbud på et produkt eller en tjeneste som gis på dette nettstedet, er ugyldig der det er forbudt. Innholdet på nettstedet skal ikke forstås som en reklame for et produkt eller for bruk av et produkt som ikke er tillatt i henhold til lovgivning eller forskrifter i landet ditt.

Lovvalg og verneting

Nettstedet vårt drives fra Danmark. Disse vilkårene og betingelsene for bruk reguleres av og fortolkes i overensstemmelse med norsk rett uten hensyn til eventuelle lovkonflikter. Enhver tvist som skyldes eller vedrører disse vilkårene og betingelsene er underlagt domstolenes enekompetanse i København, Danmark, med forbehold for en persons rett til å fremme enhver tvist for retten i det landet der vedkommende normalt er bosatt.

Vilkårenes uavhengighet

Hvis en bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene for bruk erklæres ugyldig eller uten rettskraft av en kompetent domstol, bevarer de andre bestemmelsene i disse vilkårene og betingelsene for bruk deres fulle gyldighet. Enhver bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene for bruk som kun erklæres delvis ugyldig eller delvis uten rettskraft, bevarer sin fulle gyldighet i den grad den ikke kjennes ugyldig eller uten rettskraft. En slik bestemmelse skal erstattes av en gyldig og rettskraftig bestemmelse som, i den grad det er mulig, oppfyller de samme økonomiske, forretningsmessige og andre formål som den bestemmelsen som er ugyldig eller uten rettskraft.

Avtalens helhet

Genzyme A/S (“Genzyme”) respekterer privatlivets fred og verdsetter kunders, samarbeidspartneres, pasienters og medarbeideres fortrolighet.

Disse retningslinjene for personvern og kunngjøring av opplysningspraksis beskriver Genzymes praksis vedrørende innsamling, bruk og videresending av opplysninger som du kan gi gjennom dette nettstedet. Vi ber deg lese retningslinjene for personvern nøye før du bruker dette nettstedet eller sender opplysninger til Genzyme gjennom dette nettstedet.

Ved å bruke nettstedet og sende opplysninger gjennom det til Genzyme, aksepterer du vilkårene i Genzymes retningslinjer for personvern og kunngjøring av opplysningspraksis som er oppført nedenfor.

Disse vilkårene og betingelsene ble sist oppdatert: 4/7/2008

 

  © 2008 Genzyme. All Rights Reserved. Webmaster